Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Aktualności Slider

9 stycznia 2020 r. rozpoczyna się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 oraz w formule 2017.

9 stycznia 2020 r. rozpoczyna się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 oraz w formule 2017. Do egzaminu przystępują uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia, techników, szkół policealnych, a także osoby które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym.

9 stycznia odbędzie się część praktyczna egzaminu o modelu „d” (dokumentacja).

10 stycznia odbędzie się część pisemna egzaminu dla wszystkich zdających.

W terminie od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r. odbywać się będzie część praktyczna według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 127 000 osób w 224 kwalifikacjach (z tego w 140 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 139 000 osób w 209 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych kwalifikacji należą:

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk
• A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
• B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodzie technik budownictwa
• E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
• M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
• T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa
• T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 40 000 osób w 139 kwalifikacjach (z tego w 64 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 46 000 osób w 138 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych kwalifikacji należą:

• AU.22 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk
• AU.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
• AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych
• EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci w zawodzie technik informatyk
• MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny
• MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
• TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa.

Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Warunki zdania egzaminu

• część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
• część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Ogłoszenie wyników oraz przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nastąpi w dniu 20 marca 2020 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane w dniu 13 stycznia o godzinie 12:00 na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.