O egzaminach

Po co są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum?
Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum przeprowadza się, aby umożliwić ukończenie ‎gimnazjum osobom dorosłym, które decydują się na samodzielne przygotowanie do ‎egzaminów.‎
Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum przeprowadza się do sesji jesiennej w 2019 roku (włącznie).
Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?‎

Przedmioty, które obowiązują na egzaminach eksternistycznych z zakresu gimnazjum, to:‎

 1. język polski
 2. język obcy (jeden z następujących: angielski, ‎francuski, niemiecki, rosyjski)‎
 3. historia
 4. wiedza o społeczeństwie
 5. biologia
 6. geografia
 7. chemia
 8. fizyka
 9. matematyka
 10. informatyka.‎
Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzaminy eksternistyczne?‎

Należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu. Osoba, która ‎zdała egzaminy eksternistyczne otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum, wydane przez ‎komisję okręgową.‎

W jaki sposób przelicza się punkty uzyskane na egzaminie na stopnie szkolne?

Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym przelicza się na stopnie szkolne w ‎następujący sposób:‎

 1. od 93% do 100% pkt ‎– celujący (6)‎
 2. od 78% do 92% pkt – bardzo dobry (5)‎
 3. od 62% do 77% pkt – dobry (4)‎
 4. od 46% do 61% pkt – dostateczny (3)‎
 5. od 30% do 45% pkt ‎– dopuszczający (2)‎
 6. poniżej 30% pkt – niedostateczny (1)‎
Kiedy są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?‎
Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku:‎
 1. W sesji jesiennej od 1 do 31 października.
 2. W sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.‎
Harmonogram egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed ‎rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE.‎
Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminów?‎
Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum, ‎nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (do końca ‎lipca – sesja jesienna, do końca listopada – sesja zimowa) składa do okręgowej komisji ‎egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminów (pobierz wniosek). Do wniosku dołącza się świadectwo ukończenia ‎sześcioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej ‎szkoły podstawowej albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do ‎klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych.‎ OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego ‎osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ‎ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie ‎poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W ‎przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia ‎deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o ‎zwolnienie z opłaty. ‎ Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa ‎dyrektorowi OKE:‎
 1. Deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji ‎egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy (pobierz deklarację)‎.
 2. Dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których ‎zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z ‎opłat (pobierz wniosek o zwolnienie).‎
Gdzie można uzyskać informację o opłatach za egzaminy eksternistyczne?‎

Informacji o aktualnie obowiązujących opłatach udzielają okręgowe komisje egzaminacyjne.‎‎

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystępować do egzaminu, który będzie dostosowany do ich potrzeb i możliwości?‎

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminów eksternistycznych – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niewidomym
 2. słabowidzącym
 3. niesłyszącym
 4. słabosłyszacym
 5. z niepełnosprawnością ruchową
 6. z afazją
 7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 9. chorym lub niepełnosprawnym czasowo, w tym czasowo niesprawnym ruchowo.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

Osoba ubiegająca się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju ‎niepełnosprawności wraz z wnioskiem składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające ‎występowanie dysfunkcji.‎

W jakiej formie są przeprowadzane egzaminy?

Egzaminy eksternistyczne mają formę pisemną. Zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny ‎zawierający zadania różnego typu:‎

 1. Zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie)‎.
 2. Zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej ‎odpowiedzi).‎

W arkuszu znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym ‎zadaniu jest zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać ‎za poprawne rozwiązanie zadania. Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera ‎instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń. Arkusze są ‎kodowane zgodnie z instrukcją.‎

Gdzie są publikowane przykładowe arkusze egzaminacyjne?‎

Przykładowe arkusze egzaminacyjne są zamieszczone w informatorach o egzaminach eksternistycznych, które są dostępne na stronach internetowych Centralnej (CKE) i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).

Gdzie można znaleźć informacje o egzaminach eksternistycznych?‎

Informacje o egzaminach eksternistycznych można znaleźć na stronach internetowych ‎Centralnej (CKE) i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Pod zakładką ‎‎„Egzaminy eksternistyczne” umieszczono informacje o wymaganiach egzaminacyjnych oraz ‎informacje organizacyjne. ‎

 1. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – cke.gov.pl
 2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku – www.oke.gda.pl
 3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – www.oke.jaworzno.pl
 4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – www.oke.krakow.pl
 5. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – www.oke.lomza.pl
 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi – www.komisja.pl
 7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu – www.oke.poznan.pl
 8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – www.oke.waw.pl
 9. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu – www.oke.wroc.pl