Podstawę do przeprowadzenia egzaminu maturalnego ‎stanowią standardy wymagań ‎egzaminacyjnych zawarte w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ‎‎10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania ‎sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ‎Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniającym ‎rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania ‎sprawdzianów i egzaminów (Dz U nr 90, poz. 846) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji ‎Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań ‎będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz U Nr 157, poz. 1102)‎